Afeks

ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

EK-5 ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ
 Veri Sorumlusu

AFEKS İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak Çalışan Adayları Aydınlatma Metni bilgilerimizi paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamlardan elde edilecektir:

 • Referans aracılığıyla çalışan adayı özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi,
 • İŞKUR aracılğı ile özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi,
 • Çalışan adayları tarafından özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi,
 • İnternet sitemiz üzerinden özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu kuruluşlarına aktarılmamaktadır.

 1. Yurtdışına Aktarım

Söz konusu kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmayacağını taahhüt ederiz.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • ……………………adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • ……………….. şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@……..com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

× WhatsApp İletişim